Kartans text, tolkad av Nils Björkenstam

Wärmelandh Philippestads Bärgslagh och Fernebo Socken

 GEOMETRIJSCH DELINJ

ATJON på Yngshytte Skough hwarest

Pärssbärgs Grufwor ähre belägen som

Chartan seer ?? afmätt och

Delinierat, Anno 1686

NOTARIUM EXPLJCATIO.

 

NOTARIUM EXPLJCATIO.

A. Skillnaden emellan Born och Yngshytte Skogen

B. Linien som skillje Horss siö och Yngshytta åth

C. Rågången emellan Yngs och Fougde hytteskogar

D. Skilljer Finsshyttan ifrån Yngshytte skogh

E. Ähr emellan Philipstadh och Yngshytte ägor

F. Skill?? Emellan Nyhyttan och Yngen

G.den Linien som skilljer  Kroppa och Yngshyttan

H. Ähr gamble Pärsbergs grufvor, Hwilcke stå fulla medh vatten

J. Fallgrufwan Brytes uthi

K. Nyupfundna Pärssbergh

L. Kuhtgrufwan. uthi

M. Högbergs Grufworna

N. Jordgrufwan ähr full medh watten ock uthbruten

O. Måssgrufwan Ödelagh

P. Ähr en ort medh gamble Perssberg Som Brytes uthi

Q. En Ny grufwa som Hårssiö hyttelagh Bryter uthi

Rösen eller Råstenar

Grufwor

Bergsmanna huus ställen

 

Bergsmannernas nam??

 1. Biör Pärsson
 2. Pär Nillsson
 3. Segohl Joensson
 4. Nillss Månsson
 5. Swän Olsson
 6. Joen Pärsson
 7. Pär Joensson
 8. Giösta Pär?son
 9. Nilss Joensson
 10. Fru Sigrid Ekehielm
 11. Pär Joensson
 12. Pälle Kuhten
 13. Jonas N:
 14. Nilss Joensson, Löfnäset

Gruffogdens gård

Björn Stenbrytare (på Nyttsta)

Storön har gamble förlagde grufwor