Från Björn Stenbrytare till Björkenstam

Jordeboken 1540 upptar den första förteckningen över Värmlands hyttor. Av de femton namngivna hyttorna har Yngshyttan, Bornshyttan, Saxån, Gammalkroppa, Torskebäcken och Nyhyttan tagit sin malm från Persberg. De övriga har hämtat sin malm i Nordmarksberg.

Nyttsta gård med jordbruksmark och skog har tillhört en bergsman, som varit inbrukare i Yngshyttan. Mantalslängder och järnskattelängder från 1540 anger inte var bergsmännen  vid Yngshyttan hade sina gårdar.

En karta från 1685 visar emellertid att  huvudparten av bebyggelsen låg kring Yngshytteälvens utlopp i Yngen. Två gårdar, Nyttsta och Lövnäset, finns därutöver markerade på Yngens västra strand. Enligt senare handlingar, som t ex storskiftet i början av 1800-talet, kan man ungefärligen ange Nyttsta som ägare av Yngen-stranden från Kyrkviken till Ängstaviken och gården Lövnäset som strandägare härifrån och till Kroppa sockengräns.

Nyhyttan är en ny hytta i förhållande till de äldre Persbergshyttorna vid Yngen. Denna hyttas bergsmän har fraktat sin malm över Yngen till Nyhyttestad d v s med dialektal förkortning Nyttsta. Varje hyttedel på Nyhyttan synes ha haft sin egen lilla malmhamn här och rester av gamla malmupplag har påträffats efter stranden.

Boende på ”gamla” Nyttsta.