Välkommen till Värmland och Nyttsta!

 

 

Från Björn Stenbrytare till Björkenstam

Jordeboken 1540 upptar den första förteckningen över Värmlands hyttor. Av de femton namngivna hyttorna har Yngshyttan, Bornshyttan, Saxån, Gammalkroppa, Torskebäcken och Nyhyttan tagit sin malm från Persberg. De övriga har hämtat sin malm i Nordmarksberg.

Nyttsta gård med jordbruksmark och skog har tillhört en bergsman, som varit inbrukare i Yngshyttan. Mantalslängder och järnskattelängder från 1540 anger inte var bergsmännen  vid Yngshyttan hade sina gårdar.

En karta från 1685 visar emellertid att  huvudparten av bebyggelsen låg kring Yngshytteälvens utlopp i Yngen. Två gårdar, Nyttsta och Lövnäset, finns därutöver markerade på Yngens västra strand. Enligt senare handlingar, som t ex storskiftet i början av 1800-talet, kan man ungefärligen ange Nyttsta som ägare av Yngen-stranden från Kyrkviken till Ängstaviken och gården Lövnäset som strandägare härifrån och till Kroppa sockengräns.

Nyhyttan är en ny hytta i förhållande till de äldre Persbergshyttorna vid Yngen. Denna hyttas bergsmän har fraktat sin malm över Yngen till Nyhyttestad d v s med dialektal förkortning Nyttsta. Varje hyttedel på Nyhyttan synes ha haft sin egen lilla malmhamn här och rester av gamla malmupplag har påträffats efter stranden.

Boende på ”gamla” Nyttsta.

Första kartan från 1685

Den första kartan över denna del av Värmland är ”Geometrisk delination å Yngshytte Skough ” av P Mört 1685. Här finns Nyttsta markerat med en punkt högt upp från stranden av Yngen mitt emot Smedudden och med en notering ”Björn Stenbrytare”, alltså en bergsman med gruvbrytarnummer. På angiven plats kan man fortfarande se lämningar av en tidigare husgrund.

Utöver gruvfogdens hus, som ligger ungefär på herrgårdens plats i Persberg och Nyhyttestad, finns ytterligare 14 gårdsmarkeringar, där innehavarens namn är angivet.

 1. Biörn Pärsson                    Öster om älvens utlopp
 2. Pär Nillsson                        Öster om älvens utlopp
 3. Segoll Jonnsson               Öster om älvens utlopp
 4. Nills Månsson                    Öster om älvens utlopp
 5. Svän Olsson                       Ungefär vid nuvarande järnvägsstationen
 6. Jon Pärsson                        Ungefär vid nuvarande järnvägsstationen
 7. Pär Jonsson                        Ungefär vid nuvarande järnvägsstationen
 8. Gösta Pärsson                   Ej markerad
 9. Nills Joensson                    Ungefär vid skolan
 10. Fru Sigrid Ekehielm         Ungefär vid skolan
 11. Pär Jonnsson                      ”Storforsgården”?
 12. Pälle Kuhten                       Bäckegården?
 13. Jonas N:                               ”Faleijgården”?
 14. Nils Joensson                     i Löfnäset.

Anm: Enligt Fernow hade tiondeinspektoren Carlbom köpt en del i övre hammaren av Per Jonsson. År 1683 sålde Carlbom sin egendom i Yngshyttan till fru Sigrid. Här är förmodligen ett första exempel på, att utomstående, icke bergsmän, köper in egendom med gruvbrytarnummer och bryter malm åt egna hyttor eller säljer malm till hyttor utanför det gamla gruvlagets område.

Kartans text, tolkad av Nils Björkenstam

Familjen

Anna, Ida, Daniel, Nils, Stefan, Magnus, Elena, Britt, Erik, Axel och Andrijana.