Ekströmska tiden

Ekströmska tiden

År 1765 avgår gruvfogden Nils Ekström i Persberg och flyttar samma år in på Nyttsta. Han var född 1702 i Filipstad. I den första husförhörslängden 1743 – 1749 finns han noterad där med hustrun Stina. Hon var dotter till bälgmakarmästaren Lars Nilsson Lekenberg, som dog på Nyttsta den 13 december 1771 och Margareta Fernbom f 1686. Stina var kusin med Eric Fernow genom att hennes far Jonas Mattsson Fernbom var gift med Brita Jönsdotter Hake.

Nils Ekström blev gruvfogde 1752. Han bor förmodligen då i Persberg eftersom länsman Hans Dahl sägs bo i Nils Ekströms gård i Filipstad. Vid gruvstämma 1759 beslöts enligt Harald Carlborg (2), att ”såsom bergslagets förtroendeman skulle tillsättas en pålitlig man, vars uppgift var att mottaga och till gruvbrytarna utdela förlagen, tillse att uppfordringslängderna voro riktiga, förhindra hemlig malmhandel samt ansvara för, att den delade malmen verkligen låg färdig för avhämtning vid gruvorna. Till Persbergs gruvfälts första disponent utsågs nu gruvfogden Nils Ekström, som för sitt besvär skulle till en början åtnjuta ett särskilt arvode ur propriekassan av 400 dlr kmt.” Det fanns olika kassor vid gruvorna  för gruvbetjäningens löner och underhåll av gemensamma anläggningar. År 1757 tillkom en förordning om  inrättande av fonder till gruvkassor. De tidigare kassorna kallades då propriekassor (3).

Vid Ekströms avgång var lönen för gruvfogdetjänsten förutom fri bostad 1200 dlr kmt samt 600 dlr för sysslan som disponent. Bergskollegium utfärdade 1765, en mycket detaljerad gruvfogdeinstruktion för Värmland, som innebar att gruvfogden nu skulle vara bergmästarämbetets företrädare, dock med rätt att väljas till disponent för en eller flera gruvor. Det var kanske både åldern och denna nya mycket krävande förordning, som föranledde Ekström att avgå som gruvfogde och flytta till Nyttsta.

Ekström fortsatte emellertid som gruvbrytare. I ”Bergsmansbok wid Bjurbäckens bruk 1767 – 1770”  finns ett kvitto från Nils Ekström i Nyhyttestad på 1800 dlr kopparmynt för malm att levereras vinter, daterat 8 sept 1769.

Då Nils Ekströms familj flyttat in på Nyttsta upptar husförhörslängden 1759 – 1765 nedanstående personer:

Gruvfogde Nils Ekström                                                                     f  1702

Hustru Stina Lekenberg                                                                      f  1714

dot Stina                                                                                                      f  1747

dot Cajsa                                                                                                     f  1750

son Olof                                                                                                       f  1755

dot Sara Lisa                                                                                             f  1758

son Nils  student                                                                                     f  1745

Härutöver omnämns senare också en dotter Anna f 1736 och i annat sammanhang gruvbrytaren Lars Ekström i samband med en skogsaffär 1759 såsom en son.

Barn

 1. eller 2. Lars Ekström f omkring 1735 ?

Ett brev av den 28 mars 1757 rörande en skogstrakt i Persberg inleds: ”Emoth thet at Grufvebrytaren Lars Ekström för oss undertecknade betalar sin Fader Grufwefogden Wälacktadt Nils Ekström Tolf hundrade dahler koppmt, och fortsätter med, att i sådant fall avstår Olof Melchersson och Caijsa Björsdotter en viss beskriven skogstrakt utanför Persbergs odalfält till Lars Ekström. Lars är ju knappast mer än nyss myndig och redan gruvbrytare. Det hela ser märkligt ut, men han kan ju ha gift sig till gruvbrytarnumret. Han kunde ju ev vara son i ett tidigare äktenskap och något äldre än här anges.

Vid bergstinget 23 oktober 1758 noterades att gruvfogden (!) Lars Ekström den 17 nov 1757 fått tillträda och bebo bergsmannen Lars (Även kallad Anders) Anderssons 1/12 del i Yngshyttan mot det, att han skulle förnöja Lars Anderssons borgenärer. Rätten konstaterade, att han fullgjort betalningen. Far och son förekommer vidare tillsammans i ett anbud 14 juni 1759 på en egendom i Persberg och Lars är även inblandad 23 april 1759 i köpet av Stålhandskes 1/12 i Nyhyttan.

2 eller 1. Anna Ekström  f 1736 var gift Apelgren och finns som änka på Nyttsta  1775 med barnen:

Nils Apelgren f  1761. Han har ristat in sitt namn på en av fönsterrutorna på övre botten i  nuvarande Nyttstahuset. Hela fönstret har följt med från det äldre huset.

Olof Apelgren                                                                f  1763

Anna Sara                                                                      f  1765

Familjen synes ha flyttat 1779.   En Anna Apelgren är tillbaka 1789 och flyttar tillsammans med Olof Ekströms familj från Nyttsta 1790. Inget födelseår angivet, men troligtvis är det Olofs syster.

 1. Nils Ekström f 1745. På 1760 – talet kallas han student. Hur och var  studierna genomfördes har ej  följts upp. I ett brev 1784 anhåller han om, att bli befriad från underhåll av rotehjon, trots att han är gruvbrytare. Han finns 1784 i Persberg och ägnar sig åt malmletning, därför att han förlorat hus och hem i en eldsvåda. Detta hus har sannolikt legat i Filipstad. Han föreslår 1789, att en skola inrättas i Persberg med honom som skolmästare och att han får en årlig lön, eftersom han kommer att undervisa fattiga gruvarbetares barn, som inte kan betala för undervisningen. Han får anslag och startar en enastående skolverksamhet,  värd sitt eget kapitel (4).

I Mögsjö dagbok för den 18 maj 1794 omnämnes, att Nils Ekström, en bror till Olof Ekström, vikarierat för klockaren i Filipstad och nu åtagit sig att sköta sysslan tills tjänsten blev ordinarie besatt. Ett villkor var dock, att arvodet skulle höjas till 30 rdr, vilken summa änkan fick betala av den extra nådårslön, som beviljades henne.

Sedan Nils Mitander köpt Nyttsta av sin svåger Olof Ekström börjar han ett omfattande inköp av gruvor och gruvbrytarrättigheter. En märklig affär, som han försökte genomföra, ägde rum 28 mars 1800. Då försålde han till en gruvbrytare Petter Jansson dennes tidigare egendom, där nu Nils Ekström bodde, mot att han fick 1/64 del i Braske och Borns gruvor. Nils Ekströms gruvbrytarnummer skulle dock ej ingå. Mitander måste emellertid låta köpet återgå, därför att han ej hade skaffat sig Olof Ekströms medgivande till affären. Mitander återköpte Nils Ekströms egendom och betalade 13 000 skillingar för gruvandelen.

Den 9 april 1806 sålde emellertid Nils Ekström sitt gruvbrytarnummer 7 till Nils Mitander som redan 1801 förskaffat sig ett brytarnummer och blivit erkänd som gruvbrytare. Tillsammans med systern Christina Rang säljer de samtidigt sin egendom med två vretar i Persberg till Mitander.

 1. Stina ( Christina) Ekström f 1747 g Rang. Hfl 1781 upptar henne som änka på Nyttsta och utflyttad till Persbergs gruva 1786.
 2. Cajsa Ekström f 1750. I studentförteckningen för Värmlands Nation i Lund år 1800 står att läsa: ” Pehr Ekströmer, son af en bergsman och ogifta  Cajsa Ekström;  f i Nyhyttstad i Philipstads bergslag, Fernebo socken, 4 mars 1773; stu. i Ups. 1793; prestvigd 1798; magister i Lund 1802; komminister i Visnum 1811, d 23 mars 1836.”
 3. Olof Ekström f 1755. Bruksidkare på Nyttsta behandlas separat nedan.
 4. Sara Lisa f 1758. Gift med komministern i Filipstad, magister Anders Lindstedt f 1746. Finns på Nyttsta som gift 1781 till 1786.

Vid lagtima bergsting hållet i Nordmarkshyttan 10 februari 1772 inlämnades ett inbördes testamente av den 7 december 1771 av makarna Nils Ekström och Stina Lekenberg. Hon dog emellertid innan testamentet kom upp i domstolen 1772. Gruvfogden Nils Ekström finns enligt husförhörslängder kvar på Nyttsta till 1786.

 

Olof Ekström.

Bruksidkare och brukspatron. f på Nyttsta 1755, d vid Junessuando masugn i Pajala 1839.  G m Christina Catharina (Stina Cajsa) Mitander f  24 juli 1763, dotter till handelsmannen Jonas Mitander i Filipstad f  9 april 1722 och Ingrid Cajsa Rudberg f  1745 och d 25 juli 1763.   

Ingrid Cajsa Rudberg dog således i barnsäng. Hon var dotter till uppsyningsmannen och gästgivaren vid Persbergs gruvor Johan Rudberg, som var en betydande gruvägare. Jonas Mitander gifte om sig med Anna Elisabeth Lekberg 1765 och i detta äktenskap föddes Nils Mitander 7 febr 1767, som således var styvbror till Olof Ekströms hustru.

Enligt hfl 1781 – 1789 är han gift och har dottern Stina Cajsa f 1783, sonen Nils f 1785. År 1790 flyttar familjen till Finnshyttan och då finns ytterligare en son, Jonas, född detta år.

Finnshyttans masugn blåstes ner 1751 och här bedrevs ingen järnhantering längre. Olof Ekström kallar sig bruksidkare och sköter sina gruvor och ev andra affärer från Finnshyttans herrgård.

För att kunna bygga om hela Nyttsta med huvudbyggnad, stall, ladugård, logar, magasin och övriga erforderliga gårdsbyggnader till 1797, som det första brandförsäkringsbrevet från 1805 anger, krävs åtskilliga år av timmerfällning , torkning av timmer, anskaffning av näver för taktäckning och andra nödvändiga byggnadsmaterial. Härtill kommer de omfattande stenarbetena för gårdens terrasser. Det måste således vara Olof Ekström, som beslutat och genomfört denna nybyggnad samt av denna anledning flyttat ur den gamla och förmodligen uttjänta gården. Genom hustruns morsarv har Nyttsta tillförts gruvor i Persberg och förmodligen också rörelsekapital.

År 1796 köper han in sig med en tredjedel i Sveriges nordligaste järnverk, Kengisverken i Pajala och köper sedan ytterligare en tredjedel 1798 varefter han 1799 säljer Nyttsta till sin svåger Nils Mitander 1799.

Fram till år 1800 bor en rad människor något eller några år å Nyttsta. Torparefamiljer, gruvarbetare och drängar går inte utan ytterligare undersökningar i kyrkböcker att identifiera. Här redogöres endast för ett antal mer eller mindre kända personer, som passerar förbi.

I hfl 1781-1789 noteras Nils Mitander här, men det är oklart vilket år eller vilka år som avses. (Se nedan). Stina Ekström,  Sara  Lindstedt och gruvfogden Nils Ekström flyttar 1786 som förut angivits.

Åren 1789 – 1794  bor på huvudgården fru Anna Apelgren (till 1790?) med hushållerskan Brita Yngholm f 1760. Betjänten (bokhållaren) Nils Olsson f 1770 finns här åren 1794 till 1796.  Gruvdrängen Hans Abrahamsson med anor från äldre ägare, såsom förut omtalats, flyttar med familj år 1796. Detta år torde väl den egentliga ombyggnadsperioden gått mot sitt slut.

Gruvfogden Lindquist med hushållerska Anna Ersdotter bor här år 1797, men ej senare.

Det synes vara en stor omsättning på arbetslednings- och kontorspersonal, som är svår att klarlägga under slutet av byggnadsperioden och fram till 1798. Ännu fler dagkarlar, drängar och pigor passerar då förbi.

 

Försäljningen av Nyttsta

År 1798 har brukspatronen Olof Ekström och hans hustru fru Stina Caijsa Mitander utfärdat ett salubrev rörande egendomen vid Nyttsta.

I kraft af erhållit Salubref under den 17 Nov 1798 af Brukspatronen Herr Olof Ekström och dess Fru Stina Caijsa Mitander, upplåter och försäljer jag härigenom till Brukspatronen Herr Nils Mitander i Filipstad.

1mo               Egendomen wid Nyttstad med alla derå befintlig åbyggnad bestående av femton och en halv styvers skatt uti Yngshyttan jämte hemägor, skog och mark, samt trenne större och ett mindre hag, fyra stycken torp med röjsel och åbyggnader tillika med 1/12 del i Yngshytte kvarn.

2do                En sextiofjärdedel i Nyhyttan bestående av ett skogsrep, Kobergsrepet kallat, tvenne vretar med lador, Kobergshaget med dess loge och ladubyggnad samt ett torp med röjsel och åbyggnad. Och allt sådant det för ögonen står samt mig tillhörer emot en betingad köpeskilling, stor fyra tusende riksdalerbanco specie klingande mynt. Vilka penningar den första med den sista bekomne. Varföre ock herr brukspatron Nils Mitander må tillträda denna egendom för sig och sinom, framdeles utan klander bruka och behålla, vilket med mitt namns undersättiande i vittnes närvaro bekräftas. Undertecknat av J.Nilsson.

Nilsson var inspektor på Finnshyttan. Man kanske får antaga, att försäljning och betalning skett efter det att familjen Ekström avrest till Kengis.

I ett brev daterat Finnshyttan 20 september 1799 skriver Olof Ekström:

Till min k  Swåger handelsmannen Herr Nils Mitander försäljer jag undertecknad med efter förskrifning undfångne Två tusende femhundra Rdlr Banco Specie

 1. 1/22   i                    Persbergs Storgruva
 2. 1/34   i                    Braske och Bornsgruvorna
 3. 1/10   i                    Jordåsen
 4. 1/10   i                    Carl Sigfridsgruvan
 5. 1/12    i                   Torskebäcksgruvan
 6. 1/30   i                   Elgåsgruvan
 7. 1/12   i                    Stora Tallnäset
 8. 1/ 6   i                     Lilla Tallnäset

Thertill alla med Nyttstad varande Inventarier och Lösöres persedlar af hwad namn the wara må tillika alla uti räknings Boken med Nyttstad Michaeli 1798 (29 september) befintliga och mig tillhörige fordringar utan hwad serskilt uprädadt köpe Contract exiperar och hwilket med mitt namns undersättjande i wittnes närwaro bekräftar

Finshyttan den 20 September 1799.  O. Ekström

År 1809 uppgicks rågången mellan Nils Mitanders och brukspatron Holmstedts på Nyhyttan ägor för det ovan omtalade skogsrepet. Holmstedt och hans hustru hade försålt denna skog, det s k Kobergsrepet till Olof Ekström. Gränsen från norra änden av Kotjärn till Yngshytterået för Yngshyttans skog  var oklar. Den befanns passera 3 alnar söder om södersta hörnet av gärdsgården till Baggetorpets vret. Mitander var själv med. Holmstedt representerades av torparen Jan Larsson på Björnkärn.

Olof Ekströms vidare öden finns omtalade i Personhistorisk Tidskrift nr 4 år 1959. Han gjorde tyvärr konkurs 1809, men levde ända till 1839. Han har emellertid lämnat sitt namn till en relativt stor malmfyndighet, som heter Ekströmsberg.

Sonen Nils f 25 jan 1785 gick i Uppsala katedralskola och på Karlstads gymnasium. Student i Uppsala 1798 och avlade juridisk examen i Lund 1800, bergsexamen 20/6  1801. Han var vid freden 1809 länsman och anställd vid gränsregleringen, varför han fick häradshövdings titel, blev sedan häradsskrivare i rysk tjänst i Torneå. Dog där 29 okt 1870. Sonen Olof Johan f 1819 blev titulärstatsråd i Finland och dog i Vasa på 1890-talet.

Olofs son Jonas f 1788 blev brukspatron, sedan han köpt Kengisverken 1820, men dog redan 1833.

Läs vidare: Nyttsta omkring 1800